hoveniersacademie info hoveniersacademie mail hoveniersacademie pdf hoveniersacademie workshops hoveniersacademie workshop hoveniersacademie workshop

Kadertraining Voorman

Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman©

Kadertraining Voorman© is een opleiding voor medewerkers die op locatie het uitvoerende werk organiseren, collega's aansturen en klanten te woord staan. Deelnemers werken als voorman bij particuliere bedrijven of bij (semi-)overheidsdiensten.

Wanneer er behoefte is aan iemand om leiding te geven, wordt (bijna) automatisch de meest vakbekwame medewerker benoemd. Het lijkt een logische beslissing om een voorman op grond van zijn vakkennis te benoemen. In zijn nieuwe functie komt hij echter voor heel andere taken te staan. Een enkeling kan gebruik maken van aangeboren talenten, maar de meeste mensen moeten het leiding geven leren op het moment dat ze het eigenlijk al moeten kunnen.

De taak van een voorman: Zakelijk denken, kwaliteit leveren en service bieden aan de klant, de baas tevreden en collega-medewerkers gemotiveerd houden: Ga er maar aan staan!

De Kadertraining Voorman© kent de volgende leerdoelstellingen:

1. De voorman is zich (opnieuw) bewust van zijn verantwoordelijkheden als leidinggevende.

Hij weegt zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, kiest daarbij voor de specifiek eigen verantwoordelijkheden en vult zijn eigen functie opnieuw in. Als leidinggevende is hij zich bewust van zijn voorbeeldrol in de organisatie.

2. Het leiding geven gaat de voorman beter af.

Hieronder vallen onder andere het geven van instructie, het motiveren van de medewerkers en het delegeren. De voorman kan beter en gemakkelijker taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overdragen aan zijn medewerkers.

3. De voorman communiceert makkelijker en beter.

Hij beheerst de basisregels van communicatie, heeft zijn communicatieve vaardigheden intensief getraind en laat dat duidelijk merken.

4. Het zakelijk denken van de voorman verbetert.

Het bewustzijn van kosten en opbrengsten is (verder) ontwikkeld. Hij heeft inzicht in de relatie tussen kosten en opbrengsten van de te leveren diensten en producten. Daarnaast leert de voorman om bij het nemen van beslissingen de belangen van het bedrijf, die van de klant en die van de medewerkers (waaronder hijzelf) tegen elkaar af te wegen.

5. De voorman weet zichzelf en het bedrijf beter te presenteren.

Zowel naar (potentiële) klanten, naar werknemers, naar bazen als naar andere bedrijven toe verbetert de persoonlijke presentatie. De voorman weet zijn boodschap helder over te brengen aan bazen en medewerkers en hij leert naar hen te luisteren. Hij wordt zich beter bewust van zijn eigen positie als schakel binnen het bedrijf en van de mogelijkheden en beperkingen hiervan. De voorman wordt een meedenker.

Tijdens de eerste cursusdagen formuleert iedere deelnemer een of meerdere op zijn werksituatie afgestemde leerdoelstellingen.

 

De opbouw van de training

De Kadertraining beslaat in totaal twaalf cursusdagen plus twee keer een bezoek op de werkplek. De twaalf gezamenlijke cursusdagen zijn verdeeld over de periode van januari tot en met november 2018

Gezamenlijke cursusdagen: vrijdagen 21 september, 5 & 19 oktober, 2 & 16 november 2018
Tweede periode: vrijdag 11 & 25 januari 2019, vrijdag 15 & 29 maart, vrijdagen 7, 14 & 21 juni 2019

Gedurende de tussenliggende periodes bouwt u als voorman routine op in uw nieuwe vaardigheden. Iedere deelnemer wordt gedurende de cursus twee keer op de werkplek bezocht. Op afspraak komt de cursusleider langs, maakt kennis met de leiding en collega’s en bespreekt de voortgang, het toepassen op de werkplek en de resultaten.

De eerste periode

De eerste periode bestaat uit vijf dagen, die verspreid gedurende drie maanden worden aangeboden. Eerst wordt gekeken naar de bedrijven en naar de werkzaamheden die in de bedrijven worden verricht. Dan komen we bij uw dagelijkse werk terecht. U krijgt zowel inhoudelijke kennis aangeboden, bijvoorbeeld over het organiseren van het werk op de werkplek, als vaardigheden op het gebied van leidinggeven en communicatie.

De tweede periode

De tweede periode bestaat uit zeven gezamenlijke cursusdagen, die in thema’s opgedeeld zijn:

  • Eerst worden de ervaringen van de afgelopen periode besproken,
  • Vervolgens kijken we vooruit en bepaalt iedere deelnemer zijn leerdoelen voor deze periode,
  • Het samenwerken met leiding, collega's en klanten,
  • Conflicthantering en onderhandelen,
  • Omgaan met klanten en projectmanagement,
  • Communicatie & leidinggeven.

In deze periode bezoekt de cursusleider iedere deelnemer op diens werkplek.

 

Cursusprogramma

Werkwijze en inhoud van het dagelijkse programma worden afgestemd op de deelnemers, individuele ontwikkeldoelstellingen en de voortgang. Onderstaande programmaonderdelen vormen de basis van de cursus. Bijna alle onderwerpen komen gedurende meerdere dagen aan de orde.

Dag 1 Het bedrijf I

Introductie en kennismaking
U presenteert in het kort uzelf en vertelt iets over het bedrijf, de mensen die er werken, uw eigen werkplek en de werkzaamheden in algemene zin. Kennismaken vanuit een andere blik op ieders werk.
Presentatietechnieken
De deelnemers krijgen een aantal aanwijzingen die belangrijk zijn bij een presentatie. Iedere deelnemer kiest een cursusdag waarop hij 'zijn' bedrijf presenteert.
De functie van voorman
Hoe ziet uw functie eruit? Wat zijn uw taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Aandacht voor de 'ideale' voorman. Welke kwaliteiten zet u als voorman in? 
Wat gaat u aanpakken?
Iedere deelnemer formuleert een eigen leerdoel waaraan hij de komende tijd gaat werken. Er wordt een stappenplan opgesteld, en er worden afspraken gemaakt over begeleiding.
Inleiding management
Wat is management, wat is een manager en wat zijn de belangrijkste taken. De voorman als manager. 

Dag 2 Het bedrijf II en de rol van een voorman 

Ervaringen
Vanaf vandaag starten we iedere cursusdag met een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
Organisatie en omgeving
Het eigen bedrijf breder bekeken. Behandeld worden de ontwikkeling van een organisatie, de cultuur, de omgeving, de klanten en de doelstellingen van een bedrijf en de medewerkers. Er wordt gekeken naar hoe het bedrijf georganiseerd is, (de functieverdeling), het werkoverleg en de kwaliteitszorg binnen het bedrijf.
Het productieproces
Wat zijn de activiteiten van (groene) bedrijven? Stap voor stap wordt het proces behandeld van de totstandkoming van het product of de dienst. Aan de hand van hun functie-omschrijving vertellen de deelnemers welke rol zij hierin spelen. 
Het productieproces vormt een rode draad in de training. De behandelde onderwerpen zijn hieruit afkomstig, en komen daarmee direct uit het dagelijks werk van de cursisten.
Het dagboek van de voorman
Elke voorman krijgt een 'opzichtersdagboek' uitgereikt. Elke volgende cursusdag opent met het dagboek. Van daaruit (bekend terrein) wordt een verbinding gelegd met de leerstof (het nieuwe).
Omgaan met andere medewerkers
Training in het geven en ontvangen van leiding. Er zijn diverse stijlen van leiding geven. De cursisten trainen in het toepassen ervan in de verschillende situaties. 
Instructies geven
Bij het verdelen van het werk maakt de voorman duidelijk wat de bedoeling is. De manier waarop dat gebeurt staat centraal. Oefening in waarnemen en interpreteren.

Dag 3: Communicatie en leidinggeven I

Ervaringen
Start van de cursusdag met een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
Leiding geven en ontvangen
De voorman geeft leiding aan zichzelf. Eigen doelstellingen realiseren. Het ontvangen van leiding. 
De verschillende stijlen van leidinggeven
Worden besproken en vervolgens aan de hand van praktijksituaties getraind.
Overleg
In welke situaties pas je overleg als stijl van leiding geven toe? Hoe betrek je iedereen bij het werk en de gewenste  resultaten?
Overtuigen
In welke situaties past overtuigen als stijl van leidinggeven? Waarom is overtuigen soms zo lastig? Wat heeft die ander nodig om zich te laten overtuigen? Hoe sta je zelf in je kracht (vertrouwen)?
Motivatie
Het "stimoveren" in de praktijk gebracht. De voormannen oefenen met verschillende technieken om collega’s gemotiveerd aan het werk te krijgen.
Communicatie
Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan de sociale vaardigheden. De basisprincipes van communicatie worden getraind en toegespitst op het leiding geven en het ontvangen van jouw leiding.

Dag 4: Het kapitaal van het bedrijf

Ervaringen
Terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe?
Het kapitaal van het bedrijf
De financiële waarde van arbeid, machines en materialen, en hun kosten voor het bedrijf. Wat leveren zij het bedrijf op? Marges. Geld verdienen voor de zaak en de noodzaak van winst.
De rol van informatie in het bedrijf
Informatie verzamelen, selecteren en bewerken. Het toetsen van de betrouwbaarheid van informatie.
Welke informatie heeft de voorman nodig om zijn werk goed uit te kunnen voeren? En aan welke eisen moet die informatie voldoen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de informatie van de werkbriefjes? 
Hoe kan informatie zo worden vertaald dat tijdens het werk steeds de juiste mensen en middelen op de juiste tijd op de juiste plaats zijn? 
Het plannen van het werk
De voorman krijgt een methode aangereikt waarmee hij zijn projecten kan plannen. Hiermee gaat hij vanaf deze week werken. 
Communicatie
Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan de sociale vaardigheden. Vandaag train je het aanspreken en sturen op inzet, kwaliteit en prestatie.

Dag 5: Samenwerken en teamvorming

Ervaringen
Start met een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
Leiding geven en ontvangen
De voorman geeft leiding aan ‘zijn’ collega’s. Aansturen van collega’s in teamverband, positie kiezen, je houding bepalen en jezelf als leidinggevende in en voor de groep ‘neerzetten.’
De verschillende stijlen van leidinggeven
Bespreken en trainen van leidinggevend optreden in praktijksituaties, zoals bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden.
Samenwerken
Waar mensen in een groep samenwerken heeft ieder lid een eigen plaats, een eigen rol in de groep. Dat kan heel vruchtbaar zijn, maar het kan ook problemen opleveren. Regels voor een vruchtbare samenwerking.
Hoe kun je op zo'n manier met je mensen omgaan dat er een team ontstaat? 
Communicatie
Trainen van je sociaal-communicatieve vaardigheden. Sturen op samenwerking, verantwoordelijkheden en resultaten.
Denkwerk
Aan de hand van de zes denkende hoofddeksels wordt een systeem voor gestructureerd denken aangeboden.
Samenvatting en opstellen leerdoelen
Op de laatste dag van de eerste periode stelt de voorman leerdoelen op waarmee hij in zijn werksituatie aan de gang gaat. De leerdoelen hebben betrekking op één of meer onderwerpen die in de eerste periode zijn behandeld. 

Tweede Periode

Dag 6 & 7: Conflicten en onderhandelen I

Leerdoelen eerste periode
Terugblik op eerste deel en ieders ervaringen van de afgelopen periode. Wat ging goed en waar kan en/of moet het beter.
Omgaan met conflicten
Het oplossen van problemen op vaktechnisch gebied en in de persoonlijke sfeer. Hoe gaat de voorman met conflicten om en op welke andere manieren kan dat?
Discussie- en onderhandelingstechnieken
Een aantal praktische handreikingen waarmee discussies en onderhandelingen gevoerd worden. "Wat wil ik, wat wil de persoon tegenover mij en hoe kunnen we dat gezamenlijk bereiken?"
Opstellen leerdoelen
Net als aan het einde van de eerste periode worden ook nu persoonlijke leerdoelen opgesteld voor de komende werkperiode.

Dag 8 & 9: Klanten-management

Ervaringen
Ook in deze periode starten we iedere cursusdag met een terugblik op de afgelopen tijd. Wat waren je ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
Klanten
Wat ‘moet’ en wat ‘kan’ een voorman met klanten? Omgaan met de verwachtingen van klanten, bedrijf, collega’s én voormannen. Het afwegen en kiezen tussen verschillende en soms tegengestelde belangen en doelen. 
Leiding geven en ontvangen
Een voorman geeft ook leiding aan klanten. Hoe coacht hij ‘zijn’ klanten tijdens de uitvoering van een project en/of werkzaamheden. 
Communicatie
In de omgang met klanten zet je als voorman de communicatieve vaardigheden van jezelf én de collega’s net even anders in. Helder communiceren van verwachtingen. Klanten uitnodigen om hun rol te vervullen in de samenwerking en bij te dragen aan het proces.
Het 'verkopen' van bedrijf en diensten
Hoe presenteren bedrijf en medewerkers zich naar buiten? Welke rol speelt de voorman hierin? Voorstellen aan klanten, presenteren van jezelf en de collega’s, klantvriendelijk werken en het verkoopgesprek. 
Meer- en minder werk
Oefenen in het maken van concrete afspraken (SMART)  met klanten. Grenzen stellen, bewaken en helder communiceren over de grenzen en (on)mogelijkheden. Nogmaals aandacht voor het onderhandelen. Oefenen met het presenteren en afspraken maken over meer- en minder werk.
Conflicten & Onderhandelen II
Het oplossen van problemen met klanten. Hoe gaat de voorman met ‘lastige’ klanten om en op welke andere manieren kan dat?
Houden aan afspraken
Werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte en/of afspraken staan en toch ‘moeten’ gebeuren. Het beantwoorden van extra ‘vragen’ van klanten; “dat hoort toch gewoon bij de gemaakte afspraken...?”  Zo presenteert en bespreekt de voorman dit lastige onderwerpen.
De buren vragen...
“Meneer kunt u dat ook nog even doen en/of mijn snoeiafval meenenen?” Deze en andere praktijksituaties waarin burgers en omstanders je aanspreken of proberen te verleiden tot uitspraken en/of extra werkzaamheden. Grenzen stellen en ‘nee verkopen.’ 
Discussie- en onderhandelingstechnieken
Opnieuw praktische handreikingen waarmee voorman en klanten discussies en onderhandelingen voeren. "Wat wil de klant, wat wil het bedrijf, wat is mijn positie en hoe kunnen we  gezamenlijk passende oplossingen bereiken?"
Discussie- en onderhandelingstechnieken
Training actief luisteren, samenvatten, doorvragen, grenzen stellen, bewaken en onderhandelen.

Derde Periode

Dag 10 & 11: Communicatie en leidinggeven II

Ervaringen
Wat waren je ervaringen? Wat paste je toe op het werk?
Communicatie
Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan de sociale vaardigheden. Iedere deelnemers traint zijn communicatieve vaardigheden in het leiding geven.
De verschillende stijlen van leidinggeven
Herhaling van eerder besproken stijlen en die aan de hand van praktijksituaties kort trainen.
Delegeren
Waarom is delegeren zo moeilijk? Over het delegeren, loslaten en gedelegeerd krijgen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In deze situaties past delegeren.
Sociale vaardigheden voor gevorderden
Omgaan met mensen is (soms) een van de lastigste activiteiten. Daarom komen de technieken die in de training zijn behandeld hier nogmaals terug, inclusief de communicatie met lastige klanten en collega’s. 
Coachen als stijl van leidinggeven 
Het individueel begeleiden van collega's. Over leerstijlen, andermans bereidheid om te leren en te ontwikkelen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander. Collega’s uitnodigen om (meer) initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

Dag 12: Afsluiting van de training

Ervaringen
Voor de laatste keer tijdens deze training een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren je ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in je werk?
In herhaling
Op verzoek passeren de belangrijkste zaken nog eens de revue.
Manager Voorwaarts Mars
Hoe ziet de toekomst eruit voor het bedrijf van de voorman? Aan de hand van een aantal vragen en discussies worden de te verwachten ontwikkelingen in kaart gebracht. Welke strategische keuzes kunnen gemaakt worden?
Zo kwam je de cursus binnen...
Terugblik op je leerdoelen, wat leerde je vooral?
En dit zijn de resultaten:
Over je leerstijl en de bereikte resultaten.
Levenslang leren 
Vandaag is je eerste dag na de cursus Kadertraining Voorman. Hoe zorg je dat je jezelf blijft ontwikkelen? En wat zijn de leerdoelen voor komend jaar?
Afsluiting
Evaluatie en uitreiking van de certificaten.

 

Cursus: Kadertraining Voorman
Aantal dagen:
12 dagen
Max. aantal deelnemers:
10
Kosten:
€ 4.100,-
Wanneer:
donderdag 17 maart 2022
donderdag 31 maart
donderdag 21 april
donderdag 12 mei
donderdag 19 mei
donderdag 15 september
donderdag 29 september
donderdag 20 oktober
donderdag 3 november
donderdag 1 december
donderdag 8 december
donderdag 15 december 2022
Locatie:
Hotel de Os en het Paard te Deil

Curriculum Vitae

Joost van Dijk is gespecialiseerd in de bedrijfsvoering en organisatie van bedrijven werkzaam in de inrichting en beheer van openbare ruimte en infrastructuur. Als adviseur, opleider en interim-manager beschikt hij over een brede ervaring in het organiseren van bedrijven en projecten. Vanaf het initiëren en ontwikkelen van ideeën en plannen tot en met het realiseren, beheren, onderhouden en renoveren. Als geen ander is hij in staat om samen te werken met technisch geschoolde medewerkers. Ieder op passende wijze aan te spreken op hun intrinsieke motivatie en hen deelgenoot te maken van nieuwe ontwikkelingen en projecten. Inmiddels is hij ruim dertig jaar directeur-eigenaar van Groene Technieken en sinds 2012 van de HoveniersAcademie.

Wie zijn de cursisten Kadertraining Voorman?

Kadertraining Voorman© is een opleiding voor medewerkers die direct leiding geven aan de organisatie en uitvoering van buiten-projecten. Deelnemers werken als voorman bij particuliere bedrijven, instellingen en (semi-)overheidsdiensten. De invulling van de functie 'voorman' is afhankelijk van het bedrijf, de organisatie, het aantal collega's op het project en de aard van de werkzaamheden. In de cursus Kadertraining Voorman is iedere 'voorman' welkom. Van jong tot oud, van aankomend of aspirant-voorman tot de meer ervaren voorman die zijn kennis en vaardigheden wil opfrissen.

Artikel Tuin & Landschap april 1994

Inhoud functie voorman verandert sterk

Voorman werkt steeds minder mee

Werkte een voorman vroeger nog gewoon mee met zijn ploeg, tegenwoordig heeft hij daar steeds minder tijd voor. Er worden steeds meer verantwoordelijkheden naar zijn schouders gedelegeerd. Daarnaast wordt de werkdruk steeds groter door voortgaande bezuinigingen. Er is geen tijd om de nieuwe taken tijdens het werk met vallen en opstaan te leren. De voorman moet zelf serieus werk maken van zijn ontwikkeling. Een vereiste is dat hij hiervoor binnen werktijd tijd vrijmaakt.

inschrijven voor de cursus

Inschrijven voor de cursus

Bij voorkeur uw mobiele nummer.
Bij voorkeur uw mobiele nummer.

Belangrijk!! Wacht nadat u op 'verstuur' hebt geklikt op het beeldscherm met de bevestiging van uw inschrijving.